Publicacions

Consells i Novetats

DOMUS - obres integrals

NOSALTRES

Som una empresa de SERVEIS d'aire condicionat i climatització integral a Barcelona.

Indústries, Particulars domèstics, Oficines, Comunitats i molts altres, en instal.lacions integrals i serveis urgents, a Barcelona i Baix Llobregat.

Som locals, àgils i garantia.

Aire condicionat i Climatització | Calefacció | Electricitat | Fontaneria | Energies renovables

Estem disponibles 24/365 en tots els canals d’internet i a les nostres oficines de Diagonal, 382 - Barcelona, en horari comercial.

Formem part de l’Equip DOMUS, amb una integració global professional, que gestiona el conjunt de de la llar.

- Instal.lacions
- Obres
- Projectes
- Disseny d'interiors

DOMUS serveis + integral

electricista

Som una empresa d'instal·lacions que completa tot allò què va més enllà de la construcció, amb diversos camps d'actuació, com per exemple l'ELECTRICITAT, a la llar i a la feina.


Tenim la qualificació professional i capacitacions homologades als organismes i gremis professionals per a cuidar la feina i la garantia.


Confia en nosaltres per les teves necessitats en una matèria tan important com l'electricitat.


DOMUS electricitat.

CONDUCTES D'AIRE CONDICIONAT

Els sistemes de Climatització bàsicament porten els fluxos d'aire condicionat als punts d'emissió o difusió, que corresponen amb la part terminal o normalment anomenada impulsió.

L'aire "transforma" el seu estat en captar la temperatura a l'interior de les màquines (bateria frigorífica evaporadora) i amb un sistema d'impulsió (ventilador) surt en direcció als punts d'emissió.

Així doncs, l'aire condicionat, que surt per les aletes d'un Split, els difusors de sostre o parets, les reixes o les toveres dels conductes (invisibles o vistos) de fibres, flexibles o metàl·lics, és el que físicament percebem de forma indirecta.

Però per DOMUS interiors, hi ha un efecte com és la part estètica i d'interiorisme, que conjugada amb la constructiva forma part de la qualitat total.

Per nosaltres hi han sistemes de "costums" i si bé són els més implantats, no són en realitat els més pensats.

Per això a DOMUS serveis fem VISITES personalitzades per a cada cas, ASSESSORANT amb la màxima honestedat i INFORMANT sobre els diversos sistemes, productes, avantatges, inconvenients, costos, repercussions, millores, possibilitats...

Tot un món a descobrir en la Climatització.

Quan els nostres clients volen integrar en un únic interlocutor i responsable únic el Projecte, fem que se sentin còmodes i en confiança, treballant plegats en els objectius preassignats en la fase conceptual.

La nostra vocació de Project Management fa que les obres avancin sense impediments i amb acords fluids.

Prova'ns 😀

DOMUS serveis
project management

Des d'una millora puntual a la llar, fins a una instal·lació completa de renovació de línies elèctriques o senzillament "descarregar" una línia molt tensionada.

Instal·lació de nous mecanismes, polsadors, interruptors, endolls, domotització bàsica i enllumenat.

Comprovacions i sanejament de caixes de connexions de cablejats en mal estat.

Instal·lació de protectors sobretensions per a cobrir les exigències del Reglament Elèctric de Baixa Tensió i a les assegurances de la llar dels nostres aparells amb electrònica (tots) incorporada.

Comprovació de fuites elèctriques i derivacions amb microconsums descontrolats.

Urgències.

DOMUS electricitat

Diàriament en la nostra feina d'assessorament tècnic, ens trobem amb una casuística en els sistemes de climatització que és de primer de manteniment, però que malauradament en els aparells d'aire condicionat no hi parem atenció.

Es tracta de la neteja i observació periòdica de l'estat dels filtres, bateries i trens de ventilació.

Explicarem en aquesta entrada-consell, el perquè un tren de ventilació s'embruta i com és una font d'excés de consum energètic i envelliment dels nostres equips:

TRENS DE VENTILACIÓ:

Per tal de fer "circular" l'aire, les unitats de climatització disposen de ventiladors interiors, en forma de rotors circulars, que succionen l'aire de l'ambient per la seva part anterior al refredament que seguidament la bateria aportarà a l'aire que passa a través d'ells.

Amb cert grau d'humitat ambiental i manca de manteniment als filtres, la brutícia pot avançar fins a les pales dels ventiladors i a la seva superfície provocar una acumulació/incrustació de pols que generarà una "fauna bacterial" com si es tractés d'un camp de conreu de bacteris.

La fotografia mostra com de la conjunció de pols, humitat, pol·len, bacteris i microfauna que sobrevola l'ambient, es crea aquesta capa.

El problema repercuteix en minoració de la força i difusió de l'aire, que farà que el climatitzador no treballi correctament, tingui més consum energètic i sigui més nociu per la salut.

DOMUS manteniments
aire condicionat

CONDENSACIÓ de l'aire condicionat

Quan ens trobem aigua a les reixes o difusors de les impulsions de l'aire condicionat fred, podem solucionar aquesta qüestió de diferents maneres:

1.- Baixant la velocitat del ventilador
2.- Pujant la temperatura
3.- Obrint més punts de difusió de l'aire
4.- Baixar la humitat ambiental

El problema apareix quan la humitat ambiental "xoca" amb un contrast de temperatures diferencials (la que porta la humitat i la que existeix al punt de difusió), normalment les aletes de les reixes o aparells d'aire condicionat.

Cal tenir present també, que a més velocitat de l'aire, més baixarà la temperatura en el punt de sortida, per tant, aquestes zones són habitualment punts de condensació.

No és greu, però si molt molest i antiestètic.

Per això cal "ajustar" la temperatura, velocitat i cabal de l'aire a les condicions de la humitat, de forma automàtica o manual.

Consulta'ns sense compromís


DOMUS serveis

CONSUM ENERGÈTIC en CLIMATITZACIÓ...

Normalment costa més parar-se a pensar en el perquè de les coses abans que analitzar els titulars als quals fem "massa" cas.

I un d'aquests exemples és la creença que l'aire condicionat té un excessiu consum energètic.

Bé doncs, el consum d'energia té a veure amb l'espai (volum) a climatitzar.

Perquè entendrem que no és el mateix tractar la temperatura d'un centre comercial que el d'una habitació de casa o de tota la llar...


Per això cal una acurada selecció de la unitat climatitzadora calculada per experts, la seva ubicació i sobretot la funció que li serà demandada.

I que no falti un bon sistema de control i evolvent tèrmic d'aïllament a les condicions externes.


DOMUS consells.

CONSERVACIÓ ENERGÈTICA...

Desafortunadament en la majoria de les ocasions estem malbaratant l'energia domèstica de la climatització, sigui en forma de calor / fred, o per la manca d'un bon aïllament tèrmic en el tancament de l'edificació.

Són "punts de fuga", les fusteries exteriors, les façanes, la manca d'aïllaments interiors i exteriors, l'extracció / ventilació mal dissenyada, el disseny / construcció de l'habitage.

En un bon sistema de climatització intervenen decisivament molt més les decisions de disseny tècnic / constructiu, que no pas el dimensionat energètic a partir de la majoració de la potència i els kW d'energia.

Les "correccions" de disseny són sempre més cares a mig i llarg termini, mentre que els estalvis en el disseny són de curt termini, tot i ser més econòmics al principi.

De fet, amb molt pocs kW tèrmics hauríem de ser capaços de conservar i renovar el confort tèrmic en un habitatge saludable i econòmicament racional.
Per això calen tècnics multidisciplinaris del sector de la construcció, el disseny i les instal·lacions.

Donem el millor de nosaltres mateixos quan ens enfrontem als reptes i ho fem de forma progressiva, de baix a dalt i de menys a més, perque els usuaris escullin quin mètode o inversió volen o poden assolir.

Consulta'ns sense compromís.

DOMUS energia i climatització.

MANTENIMENT SENZILL...

Els prefiltres a les instal·lacions d'aire condicionat per conductes són una bona solució per fer el manteniment de forma domèstica sense necessitat de tècnics especialitzats.

Són operacions anuals que poden fer-se fàcilment.

Recomanem però, una revisió cada dos-tres anys en tots els aparells domèstics d'aire condicionat, en èpoques de temperatures intermèdies.

Un bon manteniment allarga la vida de la maquinària i estalvia consums energètics i imprevistos en temporada alta.

Consulta'ns

DOMUS aire

NETEJA i MANTENIMENT...

Els sistemes d'aire condicionat s'han de netejar regularment per a no reduir la seva capacitat de renovació i tractament de l’aire.

Simplificant molt i en la part que ens ocupa, el tren de ventilació és un rotor amb pales, mogut elèctricament que "recull" aire i el passa per una bateria que "modifica" la temperatura de l'aire recollit i l'expulsa de nou a l'ambient.

Així doncs, una "resistència" a l'aspiració en els filtres previs o en el tren de ventilació, produït per l'efecte de la brutícia, és perjudicial.

El motor treballarà més forçat, desgastant-lo abans i consumint més energia.

Així, la neteja és durabilitat i estalvi.

DOMUS consells

ESCOMESES D’AIGUA…

Un dels mals ocults que tenim a casa és la xarxa interior de canonades portadores d'aigua potable, que van des de la clau i canonada de la Companyia subministradora, la qual s'adapta i renova per complir la normativa de salubritat.

En canvi, en les nostres comunitats i habitatges, no tenim el tema resolt i la presència d'elements metàl·lics fèrrics o plomades, disgreguen elements nocius per l'organisme.

Recomanem una analítica de l'aigua a un laboratori especialitzat, almenys un cop cada 5 anys, per avaluar l'estat de la xarxa interior i comparar-la amb la de la Companyia d'aigües.

Ens hi va la salut.

#salut #aigües #barcelona #fontaleria #escomeses #bateries #comptadors #muntants #acer #galvanitzat #plom #metalls

INSTRUMENTACIÓ...

Disposar de la millor instrumentació multifunció per a les verificacions de seguretat elèctrica i anàlisi de xarxa sobre instal·lacions monofàsiques i trifàsiques, és un signe de qualitat en el diagnòstic i respostes cada vegada més exigents per part dels usuaris.

D'un temps ençà, ara que estem treballant a casa, ens trobem que les nostres instal·lacions no són les més adequades per a "convertir" les nostres llars en oficines.

Cada dia ens veiem en la necessitat d'assessorar en casos de climatització i d'electricitat.

Una bona mesura i protecció elèctrica de mínims és vital per evitar danys greus a l'electrònica professional, que hem incorporat sobtadament a la nostra vida personal.

Consulta'ns sense compromís

DOMUS electricitat
#AnalitzadorsDeXarxes
#Electricitat
#TècnicsElèctrics

GESTOR ENERGÈTIC…

Un gestor energètic és la persona encarregada de les tasques relacionades amb el subministrament i el consum energètic d'una organització i especialment de realitzar accions per fomentar l’ús eficient i l’estalvi d’energia per ajustar el consum i també d’intentar cobrir-lo amb energies renovables o més netes.

L’objectiu d’aquesta figura és establir un sistema de gestió energètica que millori la competitivitat de l’empresa i de retruc la del teixit industrial, que fomenti la generació de llocs de treball i que minimitzi les externalitats ambientals associades al consum d’energia.

Les empreses menys intensives en consum energètic o PIMEs difícilment poden costejar un gestor energètic exclusiu, és per això que l’Institut Català d'Energia fomenta la figura del gestor energètic extern. L’avantatge d'aquesta figura és que un professional de l’energia gestiona el consum de més d’una empresa i es poden establir sinergies, atès que:

Es comparteixen els costos de contractació del gestor, es genera benchmarking quan les diferents empreses fan la mateixa activitat hi ha una alta replicabilitat de tecnologies d’una empresa a l’altra.

L’Institut Català d'Energia promou aquest model entre les empreses consumidores, les consultories i enginyeries, i dona suport a la seva implantació.

CLIMATITZACIÓ CENTRALITZADA...

En general s'associen les instal·lacions d'aire condicionat per conductes com a "grans obres", que cal fer-les en una reforma de més o menys envergadura, però inicialment hi ha un temor recurrent a fer aquesta millora en les llars.

És un prejudici equivocat, a parer nostre...
Som especialistes a fer aquesta mena d'instal·lacions, claus en mà, en temps rècord i no hi ha perquè preocupar-se.

En una setmana fem l'enderroc dels sostres, instal·lem la maquinària, els conductes, les línies d'interconnexió, les reixes de difusió de l'aire, tapen el sostre i pintem.

Una setmana i llestos.


Encara tens "pors" a instal·lar un sistema de climatització centralitzada d'aire condicionat per conductes ?

Consulta'ns sense compromís i et fem visita personalitzada per avaluar / valorar a mida de les teves necessitats aquests sistemes que són una gran millora en el confort i el valor de l'habitatge.

DOMUS aire
Climatització centralitzada.

CONDUCTES D'AIRE CONDICIONAT...

Els conductes d'aire condicionat són fets de diversos materials i entre ells (en la seva cara interior), el tèxtil negre que absorbeix les reverberacions acústiques de la fricció de l'aire i esmorteeix el seu so.

Per tant, a diferència dels interiors metàl·lics o de làmina d'alumini, els nous canals portants del flux, pressió i cabal de l'aire, a repartir entre el sistema d'aire condicionat, són molt recomanables, sobretot si la pressió és elevada, ja sigui per potència de la màquina interior o per la secció del conducte.

Demana aquest producte en les teves instal·lacions d'aire condicionat per conductes.

És qualitat.

DOMUS climatització
consulta'ns

VISITES i ESTUDIS de CLIMATITZACIÓ…

El primer i més important dels nostres serveis, és la visita "in situ" (sense compromís), que fem allà on els nostres clients han de conviure amb els productes que escullen.

És a casa seva a on estudiem, analitzem, valorem, mesurem, diagnostiquem, comentem, expliquem, aconsellem i trobem el que després serà un PREU TANCAT en un PRESSUPOST a mida de cada instal·lació.

Ens fem carreg de la totalitat de la comanda. Producte, Instal·lació, Imprevistos i Garantia.

És per això que resulta imprescindible per a la salut econòmica i del benestar futur, una solució integral a l'hora de decidir com contractar.

Perquè últimament s'està observant una tendència de comprar el Producte als venedors d'internet i "subcontractar" el muntatge a part...

Diguem que estem ja una mica "cansats" de sentir problemes dels (no clients) que ens truquen demanant ajuda urgent per a demanar consell i reparació dels desastres d'altres personatges intrusius, que tan sols volen vendre el producte i res més.

Confia en la nostra seriositat 👇

DOMUS serveis

#climatització per #airecondicionat i #conductes

CONSERVACIÓ ENERGÈTICA i SISTEMES PASSIUS...

Certament estem avançant a passos de gegant en la comprensió energètica, forçats per l'elevat cost econòmic i mediambiental de climatitzar els habitatges a base de Kw energètics, en qualsevol de les seves formes de consum.

La realitat és que hem de baixar entre tots els consums d'energia per càpita i sense perdre el confort, aprofitar el coneixement adquirit en dècades de ciència i tècnica, per tal de dissenyar i construir amb la capacitat de conservar i no tant "cremar"...

Una d'aquestes solucions la tenim en els sistemes passius per a la llar i els edificis en general, que ens permeten minorar els consums i multiplicar l'eficiència energètica, que sens dubte repercutirà en un menor cost econòmic, ambiental i a la salut.

Així doncs, fem un esforç per unificar la tradició i la tècnica, que juntament amb la tecnologia ens ajuda a viure amb el mateix confort que al segle XX, però amb els consums energètics per persona del segle XXI.

DOMUS eficiència
Consulta'ns

A.C.S. AEROTÈRMICA...

El concepte d'eficiència energètica a la llar del qual tothom parla actualment és l'aerotèrmia.

Un bon element és la producció d'aigua calenta sanitària en un dipòsit d'emmagatzematge que a través d'un serpentí interior que l'envolta escalfa l'aigua amb la bomba de calor exterior, alimentada per energia elèctrica i aprofitant la temperatura de l'aire exterior.

Un exemple:
Si no disposes d'un sistema de "recuperació" de temperatura exterior, tota l'aigua s'escalfa amb electricitat al 100%.
En canvi, si la temperatura exterior es "recupera", entra al sistema del serpentí i per tant no es d'origen elèctric.

Així doncs, un sistema de bomba de calor amb dipòsit que produeix aigua calenta, barrejant aire (gratis) i electricitat (de pago), provoca un ESTALVI i això és realment l'important per a nosaltres i el medi ambient.

Tot i que sempre caldrà el consell d'un professional tècnic experimentat perquè el sistema d'aerotèrmia té les seves característiques "especials" a tenir molt presents.

Consulta'ns
DOMUS eficiència

INTEGRACIÓ DE PROJECTE i CONTROL DE LA LLAR...

La domòtica és una branca contemporània indispensable a dia d'avui en el procés constructiu i dissenyada principalment per a la millora del confort i la racionalització energètica.

El confort de portar al mòbil casa teva, el negoci, l'oficina, la indústria...

La racionalització en incorporar sistemes i rutines automàtiques als elements de producció d'energia tèrmica, elèctrica, solar... i gestionar-los amb els usos i condicions "just in time".

Integrador és el tècnic de disseny i projecte que prepararà les instal.lacions, per a ésser control.lades i gestionades pels usuaris, amb un protocol de comunicacions, amb els elements predefinits i en coordinació amb els intervinents globals.

En definitiva és un tècnic que insereix el producte domòtic a les nostres vides.

Des de DOMUS serveis, col.laborem amb els equips tècnics d'aquests sistemes

INCRUSTACIONS DE CALÇ i METALL A LES AIXETES...

Recentment, estem observant unes patologies destacablement interessants de compartir en una nota informativa a tothom, pel que fa a la qualitat de les instal·lacions de subministrament d'aigua i al manteniment de la llar.

Si heu notat una pèrdua de pressió en determinats elements de punt final de demanda / consum d'aigua a la llar, oficina, indústria o comerç, feu una revisió completa del sistema d'abastiment d'aigua interior.

Heu de saber que cada dia més, els elements de fabricants es "protegeixen" internament amb uns filtres / airejadors, per tal que els residus que sovint "viatgen" amb l'aigua, siguin aturats abans d'entrar o sortir d'aixetes, màquines, rentadores, rentavaixelles, dutxes, etc...

Això fa que es dipositin periòdicament i depenent de la duresa de l'aigua (pel que fa a la calç) o a la degradació interna de les escomeses (pel que fa al metall), unes partícules, de major o menor mesura (com a la fotografia d'avui apareixen), les quals obturen el pas de l'aigua i la pressió disminueix o inclús els sistemes d'Aigua Calenta Sanitària deixen de funcionar correctament.

Feu les operacions de manteniment periòdiques o simplement demaneu-nos consell per a una solució definitiva incorporant descalcificadors i filtres de partícules en els punts de capçalera de la instal·lació.

(a la foto, una aixeta termostàtica de dutxa obturada de residus de calç i partícules al filtre i aplicació de vinagre per netejar-lo)

DOMUS aigua
Consell

AÏLLAMENTS TÈRMICS i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA...

"Tot euro que vulguis estalviar en energia s’ha d’invertir a mitjà i llarg termini en els sistemes passius de la llar”.
Aquesta afirmació és un exemple de la nostra forma de servir als clients.

Sempre diem el què pensem amb honestedat, abans de "vendre" la maquinària de climatització.

Perquè el secret no està en aplicar kilowats tèrmics indiscriminadament i sense control als habitatges per tal de climatitzar-los, sinó fer-ho conscientment i de forma que amb el mínim cost es generi el màxim confort.
Això només és possible hermetitzant l'envolvent de la llar a les accions de les influències tèrmiques.

Per això hem fet aquest article al blog de Finques Feliu:
https://www.finquesfeliu.es/ca/els-sistemes-passius-de-conservacio-i-eficiencia-energetica

Per a compartir coneixement i estalvi energètic.

DOMUS serveis
#energia #eficiència #aïllaments #estalvi

CLIMATITZACIÓ PER TERRES RADIANTS...

Avui tractem les diverses modalitats de climatització per terra radiant.

Cal dir que l'escalfor (de més a menys temperatura) s'estratifica en sentit sempre ascendent, de baix a dalt.
Així doncs, la millor calefacció és aquella que "emergeix" del paviment dels nostres espais d'habitatge i treball.

En general, a les llars és ón el màxim confort del sòl radiant es posa de manifest.

Intervenen en la seva eficiència el tipus de material transitable i la forma d'escalfar la subbase del paviment.
Tenim dos sistemes pel què fa a la irradiació:

- Electricitat
Un sistema d'escalfament en una malla de baix perfil i poc gruix, la qual s'escalfa per l'acció d'una resistència elèctrica autoprotegida.
De ràpida inèrcia i funcionament.
Com a recomanació cal un sistema de control per cada estança, alhora d'un sistema de generació elèctrica de fonts renovables i/o l'acumulació per tarifa nocturna en la mateixa massa tèrmica.

- Aigua
Un sistema d'escalfament en un circuit de tubs portants de fluid hidràulic i més gruix, el qual s'escalfa per l'acció d'una generació d'escalfor amb caldera (de diverses fonts energètiques) i/o bomba de calor aerotèrmica.
El control és per armaris de col·lectors de cada zona i prenen un espai a les parets.
La part de telecontrol és més senzilla.

Per ampliar més informació:

DOMUS radiant
#fotovoltaica #aerotermia #solradiant

AÏLLAMENTS DE L'EDIFICI i ESTAT ENERGÈTIC - 🏡🤒

L'acció directa per a la millora i estalvi econòmic a mig i llarg termini.

* Aïllaments actius i passius (🌞 - ❄️)
* Sistemes de ventilació / aprofitament natural
* Auditoria Energètica
* Certificats

El primer punt és finalment una conseqüència necesaria i oblidada en Climes temperats com el del Mediterrani, que no ha prestat molta atenció a la necesarietat de conjugar estètica i aïllaments.

- Els grans finestrals vs les obertures orientades a la llum natural.
- Les cobertes planes vs les tradicionals inclinades.
- Les orientacions a qualsevol cara vs la construcció dissenyada segons la fase solar diària.
- Els aïllaments sintètics vs les càmeres d'aire i el gruix dels murs.

Tants i tants d'elements actius i passius que han estat "oblidats" durant els anys de l'energia barata, ara els trobem a faltar i quan ens toca viure'ls recordem els nostres avantpassats.

Actualment s'està desenvolupant una nova tècnica anomenada Passivhaus, que crea desde el seu origen fins al disseny, edificis de baix o nul consum energètic.

El segon punt és la tècnica (manual o automàtica) - abans manual per tradició, ara automàtica en obra nova per obligació; de ventilar els espais i aprofitar la llum, per a generar higiene ambiental, recuperació de la temperatura i aprofitament solar.
Tot destinat a donar "vida", salut i estalvi a casa nostra.

El tercer i quart punts és l'encarreg a un Tècnic o Gestor Energètic ESPECIALITZAT.

ANTICIPACIÓ AIRE CONDICIONAT...

Aconsellem una previsió de la renovació o millora / revisió dels sistemes d'aire condicionat abans del mes de març de 2022, ja que les tarifes de venda (fabricants) canvien en aquestes dates i especialment aquest any seran prou importants per a avançar-nos a la reserva i valoració.

Fem visites sense compromís, ni cost econòmic, per tal de proveir un pressupost de preu tancat a mida de cada client i instal·lació, sense sorpreses i amb molt d'assessorament.

Formem un equip professional a on cadascú fem la nostra tasca i treballem fa molts anys amb les millors marques, distribuïdors, fabricants i instal·ladors.

Alhora tenim una visió global del conjunt de l'edificació i els sistemes de conservació energètica i estalvi.

Parlem-ne
DOMUS climatització

REPARACIONS i SERVEIS...

En un món cada vegada més ambientalment preocupat per la sostenibilitat, és imprescindible el valorar de l'honestedat, pel què fa als diagnòstics i la ponderació a decisió del Client.

Per això, a DOMUS serveis fem visites sense compromís, per tal de diagnosticar les avaries en els sistemes de climatització i validar la viabilitat de les possibles reparacions, d'acord amb les condicions del producte, la disponibilitat i les característiques de cada client.

L'esperit és el de la reparació i manteniment dels sistemes de climatització i aire condicionat, per descomptat !
Però cal ser professionals i advertir dels riscos o avantatges de fer aquestes accions.

Consulta'ns sense compromís per a validar qualsevol avaria.
No serà la primera ni l'última vegada que restablim sistemes amb molta tècnica i pocs diners.

I tampoc serà l'última vegada que actuem en benefici sempre dels nostres clients.

DOMUS servei
reparacions d'aire condicionat i climatització.

INFORME TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS...

Una forma de manteniment preventiu de les instal·lacions o forma de conèixer com les tenim, passa per una confirmació / validació del seu funcionament, adaptació a la normativa vigent, garanties enfront de les assegurances, visualització de riscos, etc.

Amb aquestes senzilles actuacions de verificació assessorades per experts o senzillament cercant-les a internet, podem avançar-nos a la problemàtica del moment de major ús de les instal·lacions de la llar, el comerç i/o la feina.

Un cas (per exemple), podria ser la validació de si en les nostres cambres de bany hi tenim claus de tall d'aigua, per tal de sectoritzar o tallar en aquest punt (en cas d'avaria d'un element del bany), sense deixar tot la habitatge sense ús.

O per exemple, verificar si tenim l'Interruptor Diferencial protector de sobretensions elèctriques de caràcter normatiu actualment, enfront de les incidències produïdes pel subministrador energètic de la llar, que no quedarien cobertes per l'assegurança.

En definitiva, podem fer una Auditoria Professional o com a mínim, verificar casa nostres amb un "simple" check-list i preparar accions de correcció / manteniment / millora.


Al vostre servei
DOMUS serveis

COL·LABORACIONS TÈCNIQUES...

A fi i efecte d'amplificar el nostre missatge i consell, hem establert una dinàmica periòdica de col·laboracions tècniques amb diversos actors del mercat de la llar, pel que fa a l'eficiència energètica, la climatització i les instal·lacions en general.

La nostra experiència multisectorial i integral del procés, ens porta a ser un referent del consell i assessorament en aquest camp.

Solucions integrals a tota mida de problemes i de forma honesta, sincera i sobretot amb una comunicació i excel·lència per sobre de la "normalitat".

Esperem que us sigui d'interès i ajudem als nostres seguidors, amics i futurs clients.

DOMUS comunicació

SENSACIONS TÈRMIQUES...

Un dels més desconeguts aspectes del confort en climatització, és l'anomenada "sensació tèrmica".
La qual té una forta component relativa (a efectes personals de cadascú) i un altre de física, com és la de la relació entre la humitat ambiental, factors d'incidència i la temperatura pròpiament dita.

Aquesta mesura de "sensacions" no és la que habitualment ens marquen els termòmetres i, per tant, no serà el mateix una sensació tèrmica de 28 graus centígrads amb una humitat relativa ambiental del 80% o una temperatura amb els mateixos graus, al 50% d'HR.

Així doncs, existeixen taules de confort en relació amb aquests paràmetres, però en línies generals, direm que a major humitat i temperatura, més alta sensació tèrmica i a més baixa humitat amb la mateixa temperatura, més baixa sensació tèrmica.

En calor seria l'efecte contrari.

Així doncs, el rang que per Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), marca unes condicions "per dalt i per baix", de confort en ambdós paràmetres, essent el punt mitjà l'idoni.

Una humitat relativa (HR) d'entre el 40% i el 50% amb una temperatura d'uns 22Cº, seria l'ideal de confort.

Animem als nostres amics, clients i lectors a verificar les dades en mesuradors digitals com el de la fotografia i usar els modes de la climatització per assolir aquests punts de confort, per tal de tenir un ambient saludable i un baix consum energètic.

DOMUS consells
Climatització i Energia.

ENERGIA ELÈCTRICA DEL SOL...

La generació d'energia elèctrica amb panells fotovoltaics, anomenada energia solar, és de fa moltes dècades entre nosaltres.
La convergència entre el seu abaratiment d'instal·lació, per tant la ràpida amortització vers la producció estimada d'energia elèctrica i per tant rebaixa en la factura, fa que ja sigui el moment de consultar.

En aquesta inversió intervenen més de mitja dotzena de factors que calen, vagin coordinats per la professionalitat d'un servei d'assessorament en tot el procés.

Qüestions com el càlcul, segons la geolocalització, possibilitats estructurals constructives, manteniment, emmagatzematge, formes de viure, vehicle elèctric, aparells de consum, comunitats energètiques, subvencions i exempcions d'impostos i taxes...

Per això, els proposem la confiança que suposa comptar amb nosaltres per a una bona i qualificada decisió.

Us esperem.
DOMUS solar

AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES...

Els sistemes d'aire condicionat per conductes aconsegueixen una total climatització de l'habitatge, ja que la disposició de reixes d'impulsió d'aire a cada estança fa que s'aconsegueixi una temperatura homogènia al conjunt.

Normalment la unitat interior s'instal·la sobre el sostre del bany principal i la xarxa de conductes de fibra insonoritzada discorre pel cel ras del passadís, fins a l'entrada de cada estança, a on es connecta amb les reixes d'impulsió.

Una reixa de retorn situada a una zona central del conjunt, s'encarrega de subministrar l'aire a la unitat interior per tornar a tractar-lo.

La màquina exterior està situada a la coberta de l'edifici (en la major part de les ocasions), però també pot estar al balcó o terrassa exterior.

Ambdues unitats estan connectades per un conjunt de canonades frigorífiques i de cablejats de potència i comunicació.

El termòstat es col·loca en una zona central de l'habitatge, normalment el passadís o el saló-menjador.

Ens encarreguem de tot.
De la visita, del Projecte, del Pressupost, dels Permisos, de l'enderroc de sostres i obertures a parets (reixes), del subministrament i instal·lació de maquinària, de la reconstrucció dels sostres, de la pintura final, de la neteja i posada en marxa final.

No dubtis a demanar-nos pressupost sense compromís.

DOMUS aire condicionat per conductes
Avda. Diagonal, 382
08037 Barcelona

PREVEURE LA CLIMATITZACIÓ...

Estem entrant en l'època en què millors preus i serveis podem oferir els professionals de la climatització i aire condicionat, ja que estem en un moment de demanda vall.

Per això és molt important avançar-se a les decisions, perquè a partir del mes de maig els estocs, la disponibilitat, el servei i la selecció dels muntadors i proveïdors / fabricants, comença a decaure.

Com a equip responsable i preocupat pels nostres serveis, us avancem aquest pensament i sense cap compromís podeu preparar-vos amb la visita prèvia i pressupost de valoració.

Som especialistes en aire condicionat i climatització a Barcelona.

Truca'ns o envia'ns un missatge per qualsevol de les nostres xarxes de comunicació.

DOMUS serveis
aire condicionat i climatització a Barcelona

ESTALVI D'ENERGIA EN AIRE CONDICIONAT...

Finalment, ha arribat el moment definitiu per a considerar i amortitzar les nostres decisions en l'àmbit energètic.
I és que ja no podrem, obviar mai més el consell d'un professional de la climatització en les visites personalitzades a casa per tal de verificar que els paràmetres i condicions particulars s'adeqüen a la millor opció de producte.

Una excel·lent optimització energètica de consums i potències farà que l'equilibri entre el confort i els costos econòmics es puguin adaptar a les necessitats de cada família.

Per això a DOMUS aire condicionat, posem a disposició a l'equip tècnic per donar respostes.

Contacta'ns 👇

CONSUM AIRE CONDICIONAT...

Sabies que una màquina d’aire condicionat antiga o mal mantinguda (o les dues coses alhora), eleva els consums energètics d’una forma desmesurada ?

Sabies que la brutícia acumulada en els filtres o les bateries resten eficiència de transmissió energètica quan l'aire passa per entre els tubs si aquests no estan nets i per lo tant hi haurà més temps de compressor en marxa fins a arribar a la temperatura de consigna sol.licitada ?

Sabies que una sonda o retorn d'aire mal dissenyat, instal.lat o defectuós, provoca un envelliment dels components interiors i per tant avaries de molt cost econòmic ?

Si vols allargar la vida útil dels components, cal tenir cura dels mateixos.
Sol.licita el manual d'ús i manteniment per escrit al teu instal.lador i deixat aconsellar per especialistes.

Amb tots els respectes, un venedor de gran superfície no te el retorn de la informació del Client que tenim els instal.ladors oficials amb comerç propi obert al públic i amb la responsabil.litat de la nostra reputació local.

Avui tenim Climatitzadors amb una eficiència energètica per sota d’un kw/h per cada 20 m2.

1 Kw (impostos inclosos) està entre 0,30€ i 0,50€

Pregunta’ns com estalviar

DOMUS aire condicionat
climatització i estalvi energètic

DESHUMIFICACIÓ i SENSACIÓ de TEMPERATURA...

Hi ha una relació directa entre la humitat i la temperatura que esdevé necessària comentar i indicar sempre als clients.

Es tracta de la sensació de temperatura relativa, condicionada per més o menys humitat en l'aire.

Els aparells d'aire condicionat extrauen per condensació l'aigua de l'aire, però això s'hauria de preparar prèviament amb la deshumectació amb el mode 💧 durant un temps i controlar amb el mesurament d'un higròmetre.

D'aquesta forma reduirem el consum energètic i millorarem el confort.

Aquesta funció és poc coneguda i cal tenir-la molt present, ja que una humitat relativa ambiental entre 40% i 60% és la ideal i la temperatura, entre 22 i 25º

Podeu consultar més a la nostra web.


DOMUS climatització

ASSESSOR ENERGÈTIC INDUSTRIAL...

Un gestor energètic industrial és un valor afegit a les polítiques verdes de les companyies.

I perquè a una Indústria ?

Doncs perquè són tant i tan variats els components, casuístiques, condicionants, operativa i valor, que un per un, són veritables microestalvis, que faran millorar la competitivitat i anar convertint-los junts en grans quantitats d'eficiència energètica i valor mediambiental.

Un gestor energètic industrial és un valor afegit a les polítiques verdes de les companyies.

Què fem ?

- Optimitzar la facturació.
- Auditoria Energètica.
- Informes mensuals.
- Tele gestió i sistemes IoT.
- Investigació en nous instruments / maquinària.
- Informació actualitzada d'ajudes i subvencions.
- Programes de millora i estratègia energètica.

Són alguns dels punts forts i necessaris en els nous escenaris industrials de competitivitat i responsabilitat empresarial.


DOMUS eficiència

SERVEIS DE SUPORT A LES REFORMES DE LA LLAR...

En totes les obres i reformes en les quals he tingut l'oportunitat de participar en qualsevol de les posicions enfront del client, sempre he tingut una especial predilecció natural a posar-me al costat dels que paguen la "festa".

És per això, que ja sigui des del vessant tècnic, de direcció d'obra, de constructor o d'instal·lador, sempre he cercat que els intervinents de l'obra estiguin ben coordinats i que el Client sigui cuidat.

La meva especialitat és el Construction Management i el Project Management, coneixent en profunditat tot el sector i els casos.

Les obres són boniques i il·lusionants, però no van soles i requereixen de bons professionals, coordinats i informats.
Si a més podem fer la gestió econòmica, de qualitat i temps de forma natural, professional i honesta, les coses surten molt i molt bé a gust de tots.

Per a més informació del servei d'acompanyament d'obres, reformes i projectes:

Josep Maria Mas
+34 644 514 811
josepmas@domuserveis.com 

DOMUS obres