Consell Tècnic

MANTENIMENT DE L' AIRE CONDICIONAT...


Diàriament en la nostra feina d'assessorament tècnic, ens trobem amb una casuística en els sistemes de climatització que és de primer de manteniment, però que malauradament en els aparells d'aire condicionat no hi parem atenció.

Es tracta de la neteja i observació periòdica de l'estat dels filtres i de les bateries.

Explicarem en aquesta entrada-consell, el perquè són una font d'excés de consum energètic i envelliment dels nostres equips:


BATERIES INTERIORS:

La zona d'intercanvi entre l'aire i la temperatura generada per les unitats de climatització es produeix en els serpentins (radiadors) de tubs frigorífics que tenim a dins les unitats interiors.

Tindre aquestes bateries amb brutícia, provoca que es perdi superfície de contacte tub-aire i per tant amb la mateixa energia calgui més circulació d'aire per assolir la demanda consignada per l'usuari.

Un exemple, si l'aire ha de passar 3 vegades per la bateria bruta, per agafar la temperatura demanada, en una bateria neta ho faria només en 1 vegada.


BATERIES EXTERIORS:

Amb el mateix principi anterior, sols que fora no absorbeix, sinó que els tubs (radiador), vol dissipar i com a tal necessita que tot estigui ben net i ventilat a una temperatura exterior i no interferida per res més que impedeixi i faci que la maquinària se'n ressenti en excés.


FILTRES D'UNITATS INTERIORS:

Els filtres són un netejador ambiental del residu que l'aire porta i com les màquines climatitzadores "aspiren" l'aire de l'ambient interior per tal de tractar-lo a les seves bateries, precisa el sistema de filtrar l'aire per no afectar a la higiene ambiental i tampoc als radiadors dels aparells d'aire condicionat.

Tenir-los bruts és un "fré" al flux de l'aire, amb la immediata reducció de cabal i per tant menys renovació.

Exemple, caldrà més treball del ventilador per a recollir i tractar un volum determinat, ja que el pas de l'aire està "escanyat" per l'obturació dels filtres.

Això és altra vegada més consum energètic.

Fins i tot arriba el cas (en els sistemes d'aire condicionat per conductes i unitats de tractament de l'aire) en què la màquina s'ofega i senzillament deixa de funcionar perquè no pot aspirar més. Oclusió total.

Hi ha sistemes electrònics (depèn la marca) que s'aturen per precaució i sensors que detecten la pressió diferencial, però també hi ha que no paren i poden provocar mals majors en la mecànica i funcionament dels sistemes.


TRENS DE VENTILACIÓ:

Per tal de fer "circular" l'aire, les unitats de climatització disposen de ventiladors interiors en forma de rotors circulars que succionen l'aire de l'ambient, el passen per les bateries i finalment l'entreguen climatitzat a l'ambient en un bucle constant de tractament de l'aire.

Aquests rotors estan exposats a la humitat, la pols i contrastos sobtats de temperatura.

Això fa que s'hi adhereixin a les pales residus i incrustacions de pols, microfauna bacteriana, fongs, etc.

No cal dir que l'excés de pes per acumulació de residus provoca que les revolucions minorin i el motor passi a necessitar més energia elèctrica per funcionar, o simplement que la velocitat i per tant el tractament de l'aire vagi molt més lent.

Tot per la brutícia.

Com hem vist en aquest resum, la neteja influeix de forma important en la durabilitat de la maquinària, la seva vida, hores de treball i per descomptat consum energètic i cost econòmic dels sistemes d'aire condicionat i climatització.

Un manteniment periòdic adequat a cada cas és importantíssim i cal que cada usuari/ària sàpiga la periodicitat o si més no saber que sense una correcta neteja, els problemes de salut, mediambientals i econòmics seran de primer ordre.


DOMUS consells

Truca'ns al 👇
o t'informem per Whatsapp

+34 644 514 811
Josep Maria Mas
DOMUS serveis

REBAIXAR FACTURES D'ENERGIA ELÈCTRICA...

Estudis energètics d'estalvi i optimització energètica per a particulars, empreses, indústria, comerç, comunitats, administració, edificis...

DOMUS serveis, en col.laboració amb Energia Millor, volem implementar en les nostres zones d'acció i per als nostres Clients Prime, una solució definitiva per a baixar els consums energètics en les factures de subministraments elèctrics de forma absolutament radical.

Amb eines de gestió pròpies i coneixements avançats, és totalment factible deixar de rebre sorpreses en forma de càrrecs bancaris per consums desmesurats.

Posem remei al malbaratament i descontrol de l'energia.
Som al teu costat per ajudar-te.

ENERGIA MILLOR - DOMUS serveis

Truca'ns al 👇
o t'informem per Whatsapp

+34 644 514 811
Josep Maria Mas
DOMUS serveis

INFORME TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS...

CHECK-LIST...

Una forma de manteniment preventiu de les instal·lacions o forma de conèixer com les tenim, passa per una confirmació / validació del seu funcionament, adaptació a la normativa vigent, garanties enfront de les assegurances, visualització de riscos, etc.

Amb aquestes senzilles actuacions de verificació assessorades per experts o senzillament cercant-les a internet, podem avançar-nos a la problemàtica del moment de major ús de les instal·lacions de la llar, el comerç i/o la feina.

Un cas (per exemple), podria ser la validació de si en les nostres cambres de bany hi tenim claus de tall d'aigua, per tal de sectoritzar o tallar en aquest punt (en cas d'avaria d'un element del bany), sense deixar tot la habitatge sense ús.

O per exemple, verificar si tenim l'Interruptor Diferencial protector de sobretensions elèctriques de caràcter normatiu actualment, enfront de les incidències produïdes pel subministrador energètic de la llar, que no quedarien cobertes per l'assegurança.

En definitiva, podem fer una Auditoria Professional o com a mínim, verificar casa nostres amb un "simple" check-list i preparar accions de correcció / manteniment / millora.


Al vostre servei
DOMUS serveis

VOSTÈ MATEIXA...

En el món de les instal.lacions hi ha hagut sempre l’opció-temptació de comprar els productes en comerços a ón els muntatges són encarregats a tercers aliens al venedor i amb un pressupost anomenat “bàsic”....

Res més arriscat que aquesta opció de les grans superfícies, per quan no és un servei totalment integrat, a ón Producte-Fabricant-Distribuidor-Muntador són “garantits” per parts.

Amb empreses locals, físiques, agremiades i amb personal propi ens trobem precisament amb el SERVEI TOTAL GARANTIT.
Tot a una mà i tot amb un sol interlocutor.

No confonem un electrodomèstic (arribar i endollar), amb un muntatge que comporta professionalitat i capacitats.

Tu esculls.
El risc és més barat !!
La garantia és tranquil.litat 😀


Aire condicionat i Climatització
Fontaneria i Electricitat

Truca'ns al 👇
o t'informem per Whatsapp

+34 644 514 811
Josep Maria Mas
DOMUS serveis

decoració en climatització

CLIMATITZACIÓ i DISSENY

Ens les instal.lacions d’aire condicionat en general els nostres Clients creuen que tot està inventat i sobretot venen amb idees preconcebudes parcialment.

Per això és important demanar un Pressupost personalitzat a cada cas particular, en visita sense compromís, adequant l’estètica, el càlcul, les formes i espais arquitectònics, el producte, les formes de viure, les sensacions tèrmiques/acùstiques, la innovació, l’impacte de les obres...

Hi han tantes coses a parlar i a assessorar, que ens encanta poder explicar-nos més enllà d’una “simple” instal.lació.

Per nosaltres cada cas és un cas especial, particular i sobretot de gran responsabilitat.


Truca'ns al 👇
o t'informem per Whatsapp

+34 644 514 811
Josep Maria Mas
DOMUS serveis

renovacio aire condicionat

ESTALVI en RENOVACIONS

Recentment hem hagut de calcular l'estalvi energètic elèctric per la conveniència de substitució de maquinari de climatització per conductes, en un habitatge de Barcelona.

El fet de renovar (amb les mateixes característiques quant al confort i climatització), ha suposat un estalvi anual de 200€ a 300€, únicament per una major tecnologia i avenços en l'eficiència energètica.

Això vol dir que els temps d'amortització i els costos de producte han millorat i millorem enormement la decisió d'instal·lació d'aire condicionat als habitatges, any rere any.

És per això que fem visites sense compromís i assessorem els Clients, per tal de donar-los la màxima qualitat, els millors productes, la garantia i la confiança per casa seva.

Consulta'ns i et fem l'estudi tècnic / econòmic de la teva instal·lació de climatització.

Treballem amb les millors marques del mercat.
Assessorem imparcialment i honestament.


Truca'ns al 👇
o t'informem per Whatsapp

+34 644 514 811
Josep Maria Mas
DOMUS serveis

DOCUMENTS de l'Agència de Salut Pública

DOCUMENT INFORMATIU:
👉
La qualitat de l’aigua de consum humà a l’aixeta del consumidor


Vigilància i control de la qualitat de l’aigua a la ciutat de Barcelona

El Reial Decret 140/20031 i el Pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya2 estableixen els criteris de qualitat de l’aigua de consum humà. En aquest marc, l’entitat gestora del subministrament d’aigua a Barcelona desplega un programa d’autocontrol anual i realitza diverses anàlisis químiques i microbiològiques que garanteixen la qualitat sanitària de l’aigua lliurada als edificis de la ciutat. D’altra banda, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), com a autoritat sanitària a Barcelona, supervisa aquests controls i desenvolupa també el seu programa de vigilància amb analítiques periòdiques a la xarxa de distribució.

La qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor

Una vegada l’aigua entra als edificis, la seva qualitat es pot alterar o, fins i tot, empitjorar degut al seu pas per la xarxa de distribució interna. Aquesta xarxa interna està constituïda pel conjunt de canonades, dipòsits interns, connexions i aparells instal·lats a partir de la clau de pas que enllaça amb la xarxa pública. Les xarxes internes antigues o amb un estat de manteniment i neteja deficient poden provocar un deteriorament de la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes.

Principals incidències:

Existència de dipòsits interns d’aigua. Solen estar situats als terrats dels edificis i són freqüents en finques antigues. Tradicionalment els dipòsits interns s’empraven per garantir la disponibilitat d’aigua a les llars però avui poden esdevenir focus de problemes. La manca de manteniment i higiene d’aquestes instal·lacions pot provocar l’esgotament del desinfectant residual (clor) de l’aigua servida i, en ocasions, fer proliferar alguns microorganismes. El pas de l’aigua pels dipòsits interns també pot provocar problemes per manca de pressió. Així, és recomanable substituir els dipòsits interns per una connexió directa a la xarxa i només mantenir-los quan no hi hagi altra opció. Mentrestant, o quan l’eliminació dels dipòsits sigui impossible, convé tenir present que:

- Han d’estar tancats per evitar l’accés de persones alienes però situats en llocs accessibles per a realitzar les operacions de neteja.

- Han d’estar tapats amb una coberta impermeable que ajusti perfectament.

- S’han de buidar i netejar com a mínim un cop a l’any. Durant les operacions de neteja s’ha de tancar la clau que connecta el/s dipòsit/s amb les xarxes interiors de l’edifici i informar als veïns de la realització de la neteja. Els productes emprats en l’operació han de complir amb allò establert a l’art. 9 il’annex II del RD 140/2003.Igualment, és necessari netejar bé les parets i el fons del dipòsit per eliminar restes de brutícia o incrustacions. Abans de tornar a omplir els dipòsits, les superfícies s’han d’esbandir acuradament amb aigua apta per al consum per eliminar restes dels productes emprats en la neteja.

En algunes ocasions l’aigua de l’aixeta es presenta tèrbola i amb un color marró/groguenc a causa de l’alliberament de ferro de les canonades, però aquesta situació normalment no comporta cap risc per a la salut. Malgrat això, es recomana substituir les parts de ferro de la instal·lació i fer servir materials que no afectin a la qualitat de l’aigua (art. 14 del RD 140/2003).

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà (BOE 45, de 21-2-2003).2 Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública. Subdirecció General de Protecció de la Salut.

La presència de canonades de plom, material freqüent en les construccions anteriors al 1980, sovint altera la qualitat de l’aigua a les aixetes dels ciutadans. En determinades condicions, part del plom de les canonades pot ser alliberat a l’aigua de consum i arribar a superar el límit legislat (25 μg/l, annex I del RD 140/2003). El plom pot ser tòxic per a la salut humana, per això es recomana substituir totes les parts de plom de les xarxes internes antigues per un altre material (art. 14 del RD 140/2003). Mentrestant , hi ha mesures que minimitzen l’exposició al plom:

- Deixar córrer l’aigua de l’aixeta una estona abans de beure-la per aconseguir una renovació de l’aigua retinguda a les canonades, sobretot si no s’ha consumit l’aigua en un període llarg de temps.

- És recomanable no fer servir l’aigua calenta per beure ni cuinar, ja que és possible que contingui una major concentració de plom.


Responsabilitats

Els responsables de mantenir les instal·lacions en condicions des de la connexió del servei fins a les aixetes, són els propietaris dels immobles. En establiments o comerços, els responsables són els seus titulars.


El control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor a Barcelona
El RD 140/2003 estableix el control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor com una competència municipal. En el municipi de Barcelona aquesta competència la desenvolupa l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Tant d’ofici, com fruït d’una sol·licitud o denúncia, els inspectors de l’ASPB, degudament identificats, prenen mostres d’aigua a diferents aixetes dels ciutadans de Barcelona. Els paràmetres de control són els que queden establerts a l’article 20 del RD 140/2003:

- Amoni
- Bacteris coliformes i Escherichia coli (E. coli)
- Clor lliure residual
- Conductivitat
- Metalls: coure, crom, níquel, ferro i plom
- Sabor, olor, color, terbolesa.
- pH

Si sospiteu que qualsevol de les problemàtiques explicades pot afectar la qualitat de l’aigua al vostre domicili o simplement voleu comprovar la seva qualitat, podeu sol·licitar una anàlisi gratuïta a l’ASPB. La sol·licitud la podeu trobar a la pàgina web de l’Agència (http://www.aspb.cat/quefem/medi_ambient/aigues.htm) o al Registre oficial de l’ASPB (Pl. Lesseps 1).